Hoạt động doanh nghiệp là chuyên mục Phuc Media hỗ trợ doanh nghiệp đăng tải nội dung giới thiệu, quảng cáo… doanh nghiệp.